Photos > 2001 > 03-24 - Tournoi du BCP soiree - Pizzeria des couronneries